top of page

פיקוח צמוד ופיקוח עליון

מתכננים לבנות בית חדש או שמדובר בשינויים בבית או דירה קיימים? מי מפקח על העבודות ולאיזו רזולוציה הוא יירד?

חשוב שתכירו את 2 סוגי הפיקוחים – "פיקוח צמוד" ו"פיקוח עליון".

"פיקוח צמוד" – מתבצע על ידי מפקח/מנהל עבודה הממונה ע"י הלקוח והנמצא בשטח מטעמו יום יום (או במתכונת אחרת שנקבעה) ועוקב אחר תהליך הבניה מקרוב. תפקידו לוודא עמידה בזמנים, בניה לפי התוכניות ולפקח על איכות חומרי הגלם המגיעים לאתר ואיכות העבודות המבוצעות. כמו כן, מפקח צמוד מהווה גורם קריטי ביותר בכל הקשור לבטיחות באתר.

פיקוח מסוג זה איננו בגדר חובה ומדובר בעלות נוספת, אך יש לו יתרונות ברורים בכל הקשור להתנהלות תקינה של אתר הבניה והעבודות המבוצעות בו, והדבר אף עשוי לחסוך ללקוח כסף במידה וישנם ליקויי בניה והללו נתגלו בזמן אמת ולא בשלב מאוחר יותר. ככל שתבחרו שלא לקחת פיקוח צמוד לפרויקט שלכם, האחריות לכשלים בכל הנ"ל תחול על הקבלן המבצע ועליכם.

"פיקוח עליון" – מתבצע על ידי אדריכל הפרויקט והוא בגדר חובה. האחריות העיקרית היא וידוא ביצוע העבודות לפי התוכניות ולפי ההיתר, אך גם ביצוע מעקב אחר תוצאות בדיקות המעבדה (ככל שנדרשו במסגרת הליך היתר הבניה). על האדריכל לוודא לפני תחילת העבודות שהתוכניות ברורות לקבלן בלי יוצא מן הכלל, ובמהלך העבודות יבקר האדריכל באתר ויוודא שהכל אכן מתבצע לפי התוכניות.

נכון, לעיתים קורות טעויות בביצוע או שצצות הפתעות (לרוב קורה בעבודות במבנים קיימים), וכאן הקשר הישיר של האדריכל והקבלן קריטי, שכן גילוי הטעויות בזמן יביא לתיקון נקודתי ומהיר שלהן.

במידה ומדובר בטעויות אשר הלקוח בוחר להישאר איתן, האדריכל יעדכן התוכניות בהתאם ובמידה ומדובר בחריגה מהיתר, תוגש בקשה להיתר שינויים.

חשוב לדעת שאחריות הפיקוח העליון הינה אחריות פלילית מכיוון שהפיקוח העליון מחויב בחוק, בעוד שאחריות הפיקוח הצמוד הינה אזרחית בלבד, כיוון שלא מדובר בפיקוח חובה והוא בא בנוסף לפיקוח העליון.

אז לפני שאתם מתחילים בפרויקט, קחו את הזמן להבין את משמעויות הפיקוחים השונים ובחרו את אנשי המקצוע שלכם בהתאם.

פיקוח עליון 1
bottom of page